SHIPPOP ส่งของ ส่งพัสดุด่วน เปรียบเทียบราคาขนส่ง
SHIPPOP ส่งของ ส่งพัสดุด่วน เปรียบเทียบราคาขนส่ง

เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)

สำหรับการบริการภายในประเทศ

บริษัท ชิปป๊อป จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งที่รวบรวมและเชื่อมโยงผู้ให้บริการขนส่งทั้งในและต่างประเทศมาไว้ในระบบเดียวเพื่อให้การขนส่งสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลายผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือช่องทางของเราในรูปแบบต่างๆ

เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฏหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายอันพึงต้องปฏิบัติตาม โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากเรา การสมัครหรือการใช้บริการโดยผู้ใช้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว โดยผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกประการ

 1. คำจำกัดความ

  นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ เว้นแต่มีการกำหนดเป็นอย่างอื่น

  1)
  “ผู้ให้บริการ”หมายถึง บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน SHIPPOP หรือชื่ออื่นใดอันหมายถึงบริการดังกล่าว
  2)
  “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่เข้าถึง เข้า ลงทะเบียน หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดและให้หมายรวมถึงผู้ใช้บริการที่ใช้งานโดยตรงผ่านเว็บไซต์ แอปพลิชัน และ/หรือช่องทางของเราในรูปแบบต่างๆ
  3)
  “ผู้ให้บริการขนส่ง”หมายถึง ผู้ให้บริกาารขนส่งซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการของผู้ให้บริกาารขนส่งดังกล่าวได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ
  4)
  “เงื่อนไขการใช้บริการ”หมายถึง ข้อตกลง ข้อกำหนด ข้อสัญญา หรือชื่ออื่นใดที่มีลักษณะแบบเดียวกันเพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
  5)
  “บริการ”หมายถึง การให้บริการดังต่อไปนี้ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิชัน และ/หรือผ่านช่องทางของเราในรูปแบบต่างๆ
  • บริการค้นหาและเปรียบเทียบค่าขนส่งมาไว้ในระบบเดียว รวมทั้งบริการประสานงานและจัดการการขนส่ง
  • บริการพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ
  • บริการเข้ารับพัสดุหรือส่งพัสดุด้วยตนเอง
  • บริการเก็บเงินปลายทาง (COD)
  • บริการตรวจสอบสถานะขนส่งพัสดุ
  • บริการประกันคุ้มครองการจัดส่งพัสดุ
  • บริการ SHIPPOP PRO
  • บริการอื่นใดที่ผู้ให้บริการจัดให้มีขึ้นในอนาคต
  6)
  “ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
  7)
  “รหัสประจำตัว” หมายถึง ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัส OTP – One Time Password รวมถึงรหัสอื่นใด หรือวิธีการยืนยันตัวบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการนี้ โดยไม่ว่าจะเป็นรหัสที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
  8)
  “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการที่ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ
  9)
  “ตัวแทน” หมายถึง บุคคลและหรือนิติบุคคลใดก็ตาม หรือชื่ออื่นใดอันมีความหมายเดียวกัน ที่ได้รับอนุญาตและ/หรือได้รับแต่งตั้งให้สามารถนำระบบของ SHIPPOP ทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้
 2. ขอบเขตการให้บริการ

  ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการสำหรับพัสดุดังต่อไปนี้

  1)
  สัตว์มีชีวิต
  2)
  สิ่งเสพติด
  3)
  สิ่งลามกอนาจาร หรือสิ่งที่มีถ้อยคำ เครื่องหมาย ลวดลาย หยาบช้า
  4)
  วัตถุไวไฟ
  5)
  วัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อ ป้องกัน
  6)
  วัตถุที่บรรจุหีบห่อไม่เหมาะสมต่อการขนส่ง
  7)
  สิ่งโสโครกหรือสิ่งมีพิษซึ่งอาจทำให้เกิดอันตราย
  8)
  สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์
  9)
  สิ่งอื่นใดอันผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย หรือที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์
  10)
  สิ่งอื่นใดที่เป็นพัสดุต้องห้ามหรือเป็นพัสดุที่ไม่รับขนส่งตามนโยบายของผู้ให้บริการขนส่ง หรือพัสดุที่มีขนาดหรือน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ให้บริการขนส่งกำหนด

  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการพัสดุข้างต้นนั้น ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบว่าพัสดุใด ๆ เป็นสิ่งของที่ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ หากมีการใช้บริการสำหรับพัสดุข้างต้น ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นและผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

 3. คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

  ผู้ใช้บริการจะต้องมีความสามารถในการเข้าทำนิติกรรมและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ภายใต้กฎหมายไทย ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีความสามารถในการเข้าทำนิติกรรม บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ก่อนรับบริการ ให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ รวมทั้งสมัครสมาชิกและใช้บริการในนามของผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความปกครอง โดยท่านรับรองว่าท่านเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์จริงและผู้เยาว์ดังกล่าวอยู่ในความปกครองของท่าน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่มีคุณสมบัติข้างต้นผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการ

 4. การสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการ
  4.1
  เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้
  4.2
  ผู้ใช้บริการอาจสมัครสมาชิกผ่าน Facebook โดยยืนยันการขอใช้งาน หรือสมัครสมาชิกผ่านอีเมล ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล และรหัสผ่าน รวมทั้งยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล โดยเมื่อการลงสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างครบถ้วน
  4.3
  ผู้ใช้บริการตกลงรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการแจ้งในการสมัครสมาชิกนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในกรณีที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูการตั้งค่าและเลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” เพื่อให้ผู้ให้บริการให้บริการได้อย่างถูกต้อง
  4.4
  เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยรหัสประจำตัวหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการเปิดเผยรหัสส่วนตัวหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีผู้ใช้ของตน ผู้ให้บริการจะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือการปฏิบัติของผู้ใช้บริการ และหากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่บุคคลใด ๆ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น
 5. การใช้บริการ

  5.1
  ก่อนการสมัครสมาชิกหรือการใช้บริการของผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด รวมถึงนโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการขนส่งที่ผู้ใช้บริการเลือกก่อน
  5.2
  ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและเป็นจริงทุกประการแก่ผู้ให้บริการ รวมทั้งยืนยันตัวตนตามวิธีการที่ให้บริการกำหนด เพื่อประโยชน์ในการให้บริการและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกรอกข้อมูลใด ๆ โดยผู้ใช้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน และชอบด้วยกฎหมาย ในบางกรณีผู้ให้บริการอาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมูลต่าง ๆ และผู้ใช้บริการยอมรับที่ต้องปฏิบัติตามคำร้องขอ ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินส่วนต่างจากผู้ใช้บริการในภายหลังได้ตามจริงและผู้ให้บริการจะไม่รับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
  5.3
  ในกรณีที่ข้อมูลเกี่ยวกับบริการขนส่งเปลี่ยนแปลงไป ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการขนส่งที่เลือกได้ แต่ผู้ใช้บริการยังสามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ปลายทาง หรือเบอร์โทรปลายทางได้ในบางกรณีโดยติดต่อผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดการแก้ไขข้อมูลขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการขนส่งที่เลือก
  5.4
  ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้นำเข้าและ/หรือส่งออกซึ่งข้อมูลใด ๆ และ หรือเอกสารใด ๆเข้ามาในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่าจะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่
  5.5
  ผู้ใช้บริการต้องไม่พยายามหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์ค ซึ่งหมายรวมถึงการกระทำผิดใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
  5.6
  ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวแก่บุคคลและหรือนิติบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
  5.7
  ในการใช้บริการบางประเภท ผู้ใช้บริการอาจต้องตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อใช้บริการนั้น ๆ
  5.8
  บรรดาการใด ๆ ที่ผู้ให้บริการได้กระทำไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือ ตามข้อมูลหรือตามคำร้องขอที่ผู้ใช้บริการซึ่งได้แจ้งต่อผู้ให้บริการหรือตัวแทนให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการทุกประการ
  5.9
  ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อเงื่อนไขการใช้บริการ กฎหมาย ศีลธรรมหรือข้อบังคับอื่น ๆ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ๆและจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ในกรณีที่มีการใช้บริการเพื่อส่งพัสดุในลักษณะฉ้อฉลบุคคลอื่น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ระงับการใช้งานของผู้ใช้บริการนั้น รวมทั้งริบเงินค่าบริการและเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ใช้บริการนั้นได้ตามสมควร
  5.10
  ผู้ใช้บริการรับรองว่าตนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในสิ่งของที่ใช้บริการนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย
  5.11
  ผู้ใช้บริการตกลงจัดเตรียมและบรรจุสิ่งของอย่างปลอดภัยและเหมาะสมต่อการขนส่ง ในกรณีที่พัสดุก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือบุคคลใด ๆ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  5.12
  ระยะเวลาการบริการที่แสดงเป็นระยะเวลาที่ถูกประมาณการและอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือล่าช้ากว่าที่กำหนด เนื่องจากผู้ให้บริการขนส่ง เหตุสุดวิสัย หรือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการ โดยผู้ให้บริการไม่อาจรับประกันระยะเวลาการบริการดังกล่าวได้และระยะเวลานั้นไม่ถือเป็นข้อผูกพันผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกิดจากความล่าช้า
  5.13
  ผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดเต็มจำนวนสำหรับความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการขนส่งหรือบุคคลอื่นใดจากการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการนี้
  5.14
  ผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการขนส่งมีสิทธิในการเปิดตรวจสอบสิ่งจัดส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย การปฏิบัติกฎหมาย กระบวนการศุลกากรหรือเหตุผลที่ชอบอื่น
 6. เงื่อนไขการใช้บริการเพิ่มเติมสำหรับบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

  6.1
  ก่อนการใช้บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดและกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยชื่อบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการจะต้องตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนที่ได้ทำการลงทะเบียนในระบบ
  6.2
  ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) ได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อ 6.1 เรียบร้อยแล้ว
  6.3
  ผู้ให้บริการจะดำเนินการโอนเงินค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งให้ทราบเท่านั้นและภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการได้กำหนดและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
  6.3
  ผู้ใช้บริการรับรองว่าได้แจ้งมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าให้แก่ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการหักค่าธรรมเนียมในการให้บริการซึ่งคำนวณจากมูลค่าสินค้าตามอัตราที่กำหนด ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และภาษีก่อนโอนเงินค่าสินค้าคืนให้กับผู้ใช้บริการ
  6.5
  ในกรณีที่ผู้รับปลายทางเปิดหรือทำให้สินค้าเสียหายหรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เนื่องจากการกระทำของผู้รับปลายทาง ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าหรือการเรียกเก็บค่าสินค้า
 7. เงื่อนไขการใช้บริการเพิ่มเติมสำหรับบริการ SHIPPOP PRO

  7.1
  บริการ SHIPPOP PRO เป็นบริการสำหรับผู้ใช้บริการที่มียอดขั้นต่ำในการจัดส่งพัสดุไม่ต่ำกว่า 1,000 ชิ้นต่อเดือนและมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดทุกเดือน โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องกรอกน้ำหนักและขนาดของพัสดุ โดยค่าบริการจะถูกชำระตามที่ใช้งานจริงเท่านั้น หรือหากผู้ใช้บริการมีเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบ API ได้ทันที ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดจัดส่งพัสดุน้อยกว่า 1,000 ชิ้นจะมีค่าสมัครสมาชิกเป็นรายเดือน
  7.2
  การสมัครใช้บริการ SHIPPOP PRO ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์และสมัครบริการผ่านพนักงานฝ่ายขายของบริษัท ชิปป๊อป จำกัด เท่านั้น
  7.3
  ผู้ใช้บริการสามารถเลือกการชำระเงินค่าขนส่งเป็นรอบรายวัน รอบรายสัปดาห์ หรือรอบรายเดือน ภายใต้การพิจารณาและหลักเกณฑ์ของผู้ให้บริการ
 8. ค่าบริการและการชำระเงิน

  8.1
  ค่าบริการที่แสดงบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้เป็นค่าบริการเบื้องต้นซึ่งคำนวณตามระยะทาง ขนาด และน้ำหนักที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้กรอกข้อมูล หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการระบุระยะทาง ขนาดหรือน้ำหนักไม่ถูกต้อง ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บเงินส่วนต่างภายหลังได้ตามจริง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  8.2
  ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการนี้ที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย แม้ต่อมาจะปรากฏว่ามีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการป้อนข้อมูลหรือส่งข้อมูลจากผู้ใช้บริการ สำหรับเงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการและอัตราค่าบริการให้เป็นไปตามนโยบายที่ผู้ให้บริการกำหนดในขณะนั้น
  8.3
  ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการดำเนินการเรียกเก็บเงินและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการที่ดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เพื่อดำเนินการชำระเงิน
  8.4
  ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าผู้ให้บริการจะไม่คืนเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทุกกรณีเมื่อมีการนำพัสดุเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการหรือมีการให้บริการเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
  8.5
  ในการชำระเงินผ่านการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผู้ให้บริการได้รับหลักฐานการชำระเงินและทำการตรวจสอบได้เรียบร้อยแล้ว
  8.6
  ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินใด ๆ ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการหรือปรับลดบริการลงก่อนครบกำหนดสัญญา (ถ้ามี) และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการใด ๆ คืนไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และการกระทำของผู้ใช้บริการเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  9.1
  ก่อนตัดสินใจใช้บริการนี้ ผู้ใช้บริการต้องศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ปรากฏใน https://www.shippop.com/privacy
  9.2
  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะไม่ถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่
  1. 1)
   ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
  2. 2)
   กระทำการตามที่กฎหมายบังคับและ/หรือตามคำสั่งหรือหมายของศาล
  3. 3)
   เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
  9.3
  ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ แยกแยะ หรือวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
  9.4
  ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการรวบรวม อัพเดท แบ่งปัน เปิดเผย ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
 10. ทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายการค้า

  ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของหรือมีซึ่งสิทธิในเนื้อหาและเครื่องหมายการค้า รวมทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผลตามที่ปรากฏในบริการ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทั้งหมด ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการ ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ

 11. ความรับผิด

  ผู้ใช้บริการทราบและตกลงตามข้อความดังนี้

  11.1
  ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ใช้บริการหรือเกิดจากการบรรจุหรือห่อหุ้มสิ่งของไม่แข็งแรงหรือการขนส่งพัสดุที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการขนส่ง หากผู้ให้บริการจำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ให้บริการจะรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นโดยตรงไม่เกิน 1,000 บาทต่อพัสดุ หรือตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรเท่านั้น โดยผู้ให้บริการจะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยทางอ้อม ค่าเสียหายเชิงลงโทษ การสูญเสียผลกำไร และ/หรือความเสียหายที่เป็นผลจากการสูญเสียข้อมูลที่เป็นผลจากการใช้งานและ/หรือการไม่สามารถใช้งานบริการต่อบุคคลใด ๆ
  11.2
  หากผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจงใจกระทำการหรือพยายามกระทำการและไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมอันจะทำให้ผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง หรือสิ่งใด ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้
  11.3
  ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจะไม่ต้องรับผิดในการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการนี้ ถ้าการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการ
  11.4
  ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้บริการในกรณีที่ความเสียหายเกิดจาก (ก) การป้อนข้อมูลหรือส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการไม่ถูกต้อง (ข) ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เน็ต หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ล้มเหลว (ค) การที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ (ง) เหตุการณ์อื่นใดที่นอกเหนือความควบคุมของผู้ให้บริการ (จ) สินค้าที่จัดอยู่ในประเภทเสี่ยงแตกหักได้ง่าย เช่น แก้ว เซรามิก ไม้ และอื่นๆ รวมถึง ความเสียหายทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก หรือการลบเลือนที่เกิดขึ้นกับภาพอิเล็กทรอนิกส์และภาพถ่าย ข้อมูล ข้อมูลบันทึกอัดเก็บ หรือความบกพร่องหรือความเสียหายลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามธรรมชาติของสิ่งของที่จัดส่งถึงแม้ว่าจะมีการแจ้งให้ผู้ให้บริการรับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตาม และ (ฉ) การกระทำหรือการละเว้นการกระทำของผู้ใช้บริการเองหรือบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับการว่าจ้างหรือทำสัญญากับผู้ให้บริการ เช่น ผู้จัดส่ง ผู้รับ บุคคลที่สาม หน่วยงานภาษีอากรและหน่วยงานรัฐอื่น ๆ
  11.5
  ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อบทลงโทษใด ๆ ที่กำหนดหรือสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากเอกสารหรือสินค้าหรือพัสดุของผู้ใช้บริการที่ถูกยึดโดยหน่วยงานราชการ และผู้ใช้บริการชดใช้ค่าเสียหายหรือการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ให้บริการ
  11.6
  ในกรณีที่ผู้ให้บริการรับผิดตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้ว ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจากความรับผิดชอบทั้งหมดอย่างชัดเจนสำหรับการสูญเสียความเสียหายหรือการจัดการอื่น ๆ ของความรับผิดดังกล่าว และผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิเรียกร้องทั้งหมดที่มีต่อผู้ให้บริการในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับความรับผิดดังกล่าว
  11.7
  ผู้ให้บริการรับผิดชอบเฉพาะการจัดส่งหรือบริการซึ่งปรากฏชื่อผู้ใช้บริการเดียวกับผู้ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในการลงทะเบียนหรือในระบบ
 12. การเปลี่ยนแปลง ระงับ ปฏิเสธหรือยกเลิกการบริการ

  12.1
  บริการนี้เป็นการให้บริการตามสภาพที่เป็นอยู่ (AS IS) และมีอยู่ (AS AVAILABLE) ผู้ให้บริการสามารถระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรได้ ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลง เงื่อนไขการใช้การบริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวใด ๆ ก็ตาม โดยผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการตามจริงเฉพาะที่ยังไม่ได้ใช้งานเท่านั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของค่าบริการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น
  12.2
  ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เข้าสู่ระบบเป็นเวลานานโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  12.3
  ผู้ให้บริการอาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุจำเป็นบางประการ ซึ่งรวมถึงเหตุสุดวิสัยหรือข้อบกพร่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า อันอาจจะเกิดจุดบกพร่องของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ การปรับปรุงระบบหรือสิ่งอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการและให้บริการ และในกรณีที่มีการระงับบริการประเภทที่มีค่าบริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่าผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด
  12.4
  ผู้ให้บริการอาจยุติการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ (ก) การใช้บริการของเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย การลามกอนาจารหรือฉ้อโกงหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ห้ามซึ่งผิดกฎหมาย ข้อบังคับหรือกฎระเบียบอื่น ๆ (ข) ความล้มเหลวของผู้ใช้บริการในการชำระเงินที่ค้างชำระกับผู้ให้บริการเมื่อถึงกำหนด และ (ค) การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ เหล่านี้
 13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

  ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลง ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนด สัญญา และหรือชื่ออื่นใดอันมีความหมายเช่นเดียวกันในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบันและกฎหมาย โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้

  ทั้งนี้ โปรดยุติการใช้บริการของเราหากผู้ใช้บริการไม่ตกลงตามเงื่อนไขการใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานภายหลังการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 14. การติดต่อและการร้องเรียน

  กรณีผู้ใช้บริการเกิดปัญหาในการใช้บริการหรือต้องการติดต่อผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการผ่านทาง email : [email protected]

 15. สำหรับพัสดุที่ไม่ได้ซื้อความคุ้มครองไว้ ความรับผิดชอบของเราในการจัดส่งพัสดุนั้นจะจำกัดเพียงกรณีเกิดความเสียหายและสูญหายโดยตรงซึ่งมีมูลค่าชดเชยสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ใบนำส่งพัสดุหรือตามจำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ให้บริการขนส่งกำหนดภายใต้เงื่อนไขของผู้ให้บริการขนส่งแต่ละราย โดยการคุ้มครองข้างต้นจะไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าบริการจัดส่ง ในกรณีที่มีการซื้อประกันเพิ่มเติมให้การคุ้มครองพัสดุอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันนั้น ๆ

 16. การเคลมพัสดุ

  หากผู้ใช้บริการต้องการเคลมพัสดุหลังจากที่มีการรับพัสดุแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นเอกสารเคลมและหลักฐานที่เกี่ยวข้องผ่านอีเมล [email protected] หรือ Line : @SHIPPOP ภายใน 7 วันหลังรับพัสดุชิ้นนั้นพร้อมทั้งเก็บพัสดุไว้จนกว่ากระบวนการพิจารณาเคลมจะเสร็จสิ้น โดยผู้ให้บริการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการขอเคลมสินค้าและประกันความเสียหาย ในกรณีที่มีการยื่นเคลมเกินระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับพัสดุ

 17. ข้อกำหนดอื่น ๆ

  17.1
  หากข้อกำหนด ข้อตกลง สัญญา หรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นโมฆะหรือโมฆียะให้เป็นไปตามกฎหมายของไทยเท่านั้น ทั้งนี้ให้ยกเว้นส่วนที่ไม่ได้เป็นโมฆะหรือโมฆียะให้ใช้บังคับต่อไป
  17.2
  กรณีที่ข้อความใด ๆ มีความขัดหรือแย้งกัน ในฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอื่น ๆ ให้ถือตามฉบับภาษาไทยมีผลเหนือฉบับแปลภาษาอื่น ๆ
  17.3
  การกระทำใด ๆ ก็ตามที่มีผลต่อการใช้บริการของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการให้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทยเท่านั้น โดยไม่คำนึงสถานที่ตั้งของระบบ ข้อมูล และการใช้งาน รวมถึงกฎหรือบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกกฎหมายหรือการขัดกันของกฎหมาย และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้ ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565

SHIPPOP

บริษัท​ ชิปป๊อป​ จำกัด​ (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 15 ห้อง 601 ชั้น 6

อาคารเซนจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า

ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เลขผู้เสียภาษี 0105558183739

ดาวน์โหลดแอป ฟรี!

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่าน LINE

Add Friend SHIPPOP

© Copyright 2015 - 2024 All Rights Reserved by SHIPPOP